Kế hoạch BDTX năm học 2015- 2016


SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 

Số: 28/KH-NBK

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Quảng Trạch, ngày 12  tháng 09  năm 2015

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2015-2016

 
 
 


Căn cứ Hướng dẫn số 1744/SGDĐT-TCCB ngày 24/08/2015 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác BDTX năm học 2015-2016;

Căn cứ Kế hoạch chuyên môn số 27/KH-NBK ngày 11/09/2015 của nhà trường về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016,

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2015-2016 với những nội dung sau đây:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Thuận lợi, khó khăn

- Được sự chỉ đạo, hướng dẫn của phòng GDTX sở đã có những văn bản, mở lớp bồi dưởng, tập huấn

-  Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường.

-  100% giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Hầu hết là giáo viên trẻ, nhiệt tình trong các hoạt động chung

-  Các giáo viên trong  luôn có ý thức tự học, tự rèn, luôn cập nhật, trao đổi và chia sẻ thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

-  Các giáo viên  nhiệt tình trong công tác và có kỉ luật lao động tốt, có nhiều sáng tạo trong công việc.

2. Khó khăn.

- Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên còn nặng về hình thức, chưa thực sự đi vào chiều sâu.

- Một số GV chưa nhiệt tình trong công tác, chưa thực sự chăm lo đến công tác bồi dưỡng thường xuyên của trường cũng như công tác tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn của mình.

     - Nhiều giáo viên có thâm niên giảng dạy còn ít, thiếu kinh nghiêm trong giảng dạy.

- Thời gian phân bổ cho các nhiệm vụ khác còn nhiều nên việc triển khai công tác tự bồi dưỡng còn chưa thường xuyên.

II. Đặc điểm về đội ngũ

Số lượng CB, GV, NV

Trình độ đội ngũ CBQL (BGH các trường, hoặc BGĐ các TTGDTX)

Trình độ đội ngũ giáo viên

Tổng số CB, GV, NV

CBQL

(BGH hoặc BGĐ)

Giáo viên

Nhân viên

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

74

   4

65

5

2

2

0

0

5

60

0

0

 

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. Mục tiêu của việc bồi dưỡng thường xuyên

1. Về kiến thức

Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp.

Tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn. Tự nghiên cứu, tìm hiểu về những kiến thức kĩ năng theo nội dung tự bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch chung của trường, của Sở.

Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học theo quy định.

2. Về kĩ năng

Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và các năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học 2014-2015, cấp THPT, yêu cầu phát triển giáo dục của trường nói riêng của tỉnh nói chung.

3. Về thái độ

Nghiêm túc, nhiệt tình, cầu thị. Tích cực tự học hỏi, trau dồi, tự bồi dưỡng một cách thường xuyên liên tục.

II. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên

1. Nội dung bồi dưỡng 1: Nội dung đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học (30 tiết/năm học/giáo viên)

- Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

2. Nội dung bồi dưỡng 2: Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (30 tiết/ năm học/giáo viên)

 

Các tổ chuyên môn căn cứ các nội dung của môn giảng dạy để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, cụ thể:

TT

Môn học

Tên chuyên đề

Mục tiêu

Thời gian tự học (tiết)

Thời gian học tập trung (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

1

Ngữ văn

Sự đổi mới của chương trình, sách giáo khoa THCS và phương pháp dạy học môn Ngữ văn THPT

- Nắm những vấn đề cơ bản về phương hướng đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015.

- Tiếp cận yêu cầu và cách thức dạy học phù hợp với  chương trình và sách giáo khoa mới.

15

5

10

2

Lịch sử

Các kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học Lịch sử ở trường THPT

- Giúp giáo viên nắm bắt các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực của học sinh.

- Bồi dưỡng cho giáo viên kỹ năng vận dụng các kỹ thuật dạy học phù hợp với đối tượng học sinh đơn vị nhằm thực hiện đổi mới PPDH định hướng phát triển năng lực học sinh.

15

5

10

3

GDCD

Giáo dục phòng chống bạo lực học đường cho học sinh THPT

- Chỉ rõ thực tế bạo lực học đường ở các trường THPT trong tỉnh hiện nay và ảnh hưởng của nó nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên trong việc tăng cường giáo dục phòng chống bạo lực học đường.

- Hướng dẫn giáo viên lồng ghép, tích hợp giáo dục phòng chống bạo lực học đường trong các bài dạy chủa chương trình GDCD ở trường THPT.

15

5

10

4

Địa Lý THPT

Các kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học Địa Lý ở trường THPT

- Giúp giáo viên nắm bắt các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực của học sinh.

- Bồi dưỡng cho giáo viên kỹ năng vận dụng các kỹ thuật dạy học phù hợp với đối tượng học sinh đơn vị nhằm thực hiện đổi mới PPDH định hướng phát triển năng lực học sinh.

15

5

10

5

Tiếng Anh THPT

Ứng dụng CNTT trong dạy học Tiếng Anh cấp THPT

- Hướng dẫn GV sử dụng một số phần mềm, trang web,… vào soạn bài và giảng dạy Tiếng Anh 10, 11, 12 đạt hiệu quả.

15

5

10

6

Thể dục

Nguyên lý và phương pháp giảng dạy kỹ thuật các môn chạy trong môn Điền kinh

Giúp giáo viên nắm vững các nguyên lý và phương pháp giảng dạy kỷ thuật các môn chạy trong môn Điền kinh THPT. Từ đó vận dụng linh hoạt vào thực tiễn giảng dạy.

15

5

10

7

Toán

Ứng dụng các phần mềm dạy học phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh

Bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ GV trong việc rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo cho HS

15

5

10

8

Vật lý

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học nhằm phát triển năng lực tự học và sáng tạo cho học sinh

Nâng cao năng lực hướng dẫn học sinh  tự học cho giáo viên

Bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ GV trong việc rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo cho HS

15

5

10

9

Hóa học

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học nhằm phát triển năng lực tự học và sáng tạo cho học sinh

Nâng cao năng lực hướng dẫn học sinh  tự học cho giáo viên

Bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ GV trong việc rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo cho HS

15

5

10

10

Sinh học

Tổ chức dạy học và Kiểm tra đánh giá kỹ năng thông qua các kỹ thuật dạy học tích cực

Giúp giáo viên nắm bắt các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực của học sinh.

Bồi dưỡng cho giáo viên kỹ năng vận dụng các kỹ thuật dạy học phù hợp với đối tượng học sinh đơn vị nhằm thực hiện đổi mới PPDH định hướng phát triển năng lực học sinh.

15

5

10

11

Công nghệ

Đổi mới kiếm tra đánh giá hiệu quả dạy học môn công nghệ trong trường THPT

Bồi dưỡng nâng cao năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho đội ngũ giáo viên

 

 

 

15

5

10

12

Tin học

Phương pháp giải quyết một số bài toán hình học trong tin học

Giới thiệu một số thuật toán giải quyết các bài toán hình học

15

5

10

 

3. Nội dung bồi dưỡng 3: Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên với thời lượng 60 tiết/năm học/giáo viên. Giáo viên bồi dưỡng theo hướng của Sở tại công văn số 1792/SGDĐT-GDCN-TX ngày 19/9/2014 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác BDTX năm học 2014-2015. Nội dung chi tiết các mô đun trên thực hiện theo Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT, cụ thể:

Môn

Văn, Sử, GDCD

Sinh-CN

Toán, Lý, Hóa,

Tin, CN

Anh

 

Địa

Thể dục - QP

Tổng

mô đun

14, 17, 25, 29

1, 2, 3, 4

16, 17,

19, 22

3, 4,

17, 23

1, 5, 13, 20

15

SL

 giáo viên

23

27

9

5

6

69

- Thời gian:

     + Tháng 12/2015: Modul 1, 2, 3, 4.

     + Tháng 1/2016:   Modul 5, 13, 14, 16.

+ Tháng 3/2016:   Modul 17, 19, 20, 22.

+ Tháng 4/2016:   Modul  23, 25, 29.

     + Trung tuần tháng 5/2016: Tổng hợp đánh giá, rút kinh nghiệm kết thúc chu kì BDTX năm học 2015-2016.

- Tổ chuyên môn có kế hoạch đánh giá phù hợp theo từng modul . 

III. Hình thức BDTX

Thực hiện qua 3 hình thức chính: tự học, học tập trung, học từ xa bằng các diễn đàn, website của Cục Nhà giáo, kết hợp sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, dạy thể nghiệm do tổ chuyên môn, nhà trường, liên trường…, trong đó:

- Thông qua hình thức tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

- Thông qua bồi dưỡng tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

- Thông qua theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

- Thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề cấp trường, liên trường… để thống nhất và củng cố cho nội dung tự bồi dưỡng và bồi dưỡng tại chỗ.

- Bồi dưỡng thường xuyên bằng hình thức học tập trung có sự hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống kiến thức kết hợp với sinh hoạt chuyên đề, hội thảo của tổ chuyên môn, nhà trường.       

-  Khuyến khích cán bộ, giáo viên đi học tập trên chuẩn.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của lãnh đạo Nhà trường

- Tổ chức triển khai thực hiện BDTX theo kế hoạch của Trường, Sở.

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Nộp kế hoạch bồi dường về Sở GD&ĐT đúng thời gian theo quy định.

- Thành lập tổ cốt cán của trường gồm Ban giám hiệu, đại diện Ban chấp hành Công đoàn, các tổ trưởng tổ chuyên môn, một số giáo viên có chuyên môn vững làm nòng cốt trong công tác bồi dưỡng.

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.

2. Trách nhiệm của giáo viên

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân, được phê duyệt; nghiêm túc thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX và của nhà trường.

- Hoàn thành đầy đủ thời lượng bồi dưỡng đối với từng nội dung bồi dưỡng theo qui định.

- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Biện pháp tổ chức thực hiện

- Thường xuyên trao đổi, hướng dẫn giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng theo kế hoạch, đặc biệt quan tâm tới những giáo viên mới vào nghề, giáo viên còn ít kinh nghiệm.

- Giáo viên tự bồi dưỡng, kết hợp với trao đổi trong tổ chuyên môn, giải đáp thắc mắc. Các kiến thức về xã hội phục vụ giảng dạy, kết hợp bồi dưỡng theo tổ chuyên môn và tự học của cán bộ, giáo viên mọi vướng mắc trao đổi tổ cốt cán, báo cáo BGH để giải quyết.

- Bồi dưỡng về phương pháp dạy học: Thông qua tổ chuyên môn, tổ chức dự giờ, thăm lớp theo các chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy để rút kinh nghiệm, vận dụng vào giảng dạy.

- Mời các chuyên viên phòng GDTrH Sở GD&ĐT tập huấn cho CBGV về chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; ra đề kiểm tra chất lượng giáo viên vào cuối năm học.

V. Tài liệu BDTX

Giáo viên được cung ứng tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, cụ thể:

- Tài liệu bồi dưỡng nội dung bồi dưỡng 3 Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm phát hành, được đăng tải trên trang Web: http://taphuan.moet.edu.vn

          - Tài liệu nội dung bồi dưỡng 2, Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm phát hành và được đăng tải trên Website của Sở

http://www.quangbinh.edu.vn/vn/content/tainguyenbieumau/tailieu/bdtxgiaovien.

C. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG

Thời gian

Nội dung BDTX

Tổ chức thực hiện

Kết quả cần đạt được

(1)

(2)

(3)

(4)

Tháng

9/2014

- GV xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2015-2016.

- TTCM xây dựng kế hoạch BDTX tổ CM năm học 2015-2016.

- Giáo viên

 

 

- TT chuyên môn

 

 

- GV lập được KH theo mẫu 1.

- TTCM xây dựng KH bồi dưỡng thương xuyên của tổ.

Tháng

10/2015

- Hoàn thành kế hoạch BDTX trường năm học 2015-2016,  phê duyệt kế hoạch BDTX cá nhân và  tổ chuyên môn.

- Hoàn thành các báo cáo về Sở Giáo dục.

- Triển khai ND bồi dưỡng 2.

- Ban Giám hiệu

 

 

 

 

 - TCM, GV

 

- Hoàn tất hồ sơ

 

 

- Đúng thời gian

Tháng

11/2015

- Triển khai và hoàn thành đánh giá nội dung bồi dưỡng 2.

- TCM, GV

- Đánh giá đúng tiêu chí.

Tháng

12/2015

- Triển khai và hoàn thành đánh giá Modul 1, 2, 3, 4 theo lịch của tổ bộ môn và GV.

 

 

- GV, TT chuyên môn

- Đánh giá đúng tiêu chí.

Tháng 1/2016

- Triển khai và hoàn thành đánh giá Modul 5, 13, 14, 16 theo lịch của tổ bộ môn và GV.

- GV, TT chuyên môn

 

- BGH, TT, GV

- Thực hiện tự BDTX có hiệu quả.

- Đánh giá đúng tiêu chí.

 

Tháng 3/2016

 

 

 

- Hoàn thành tổng hợp đánh giá BDTX HKI và triển khai BD và đánh giá Modul 17, 19, 20, 22.

 

 

 

 

BGH, TTCM, GV

- Đảm bảo các loại hồ sơ theo quy định, triển khai đầy đủ có hiệu quả.

- Đánh giá đúng tiêu chí.

Tháng

4/2016

 

 

- Triển khai BD và đánh giá Modul  23, 25, 29. 

 

 

BGH, TTCM, GV

- Triển khai đầy đủ có hiệu quả.

- Đánh giá đúng tiêu chí.

 

Tháng 5/2016

 

- Tổng hợp đánh giá, rút kinh nghiệm kết thúc chu kì BDTX 2015-2016.

- Đề nghị Sở GD&ĐT nghiệm thu, đánh giá kết quả, cấp giấy chứng nhận.

 

 

BGH, TTCM, GV

 

 

- Đảm bảo các loại hồ sơ theo quy định, báo cáo kết quả kịp thời.

Tháng

6, 7, 8/2015

Triển khai

nội dung bồi dưỡng 1

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT

CBQL & GV nắm được những đường lối, chính sách phát triển GD&ĐT

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (Phòng TCCB);

- BGH;

- Toàn thể cán bộ giáo viên;

- Lưu: VT.

    KT. HIỆU TRƯỞNG

     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                             (đã ký)

 

Phạm Ngọc San

 

File đính kèm: 2892015165422M1-Ke hoach BD ca nhan.doc

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Hoàng
Tel: 0946.20.99.33

NV. Văn Phòng
Cô Trần Thị Ánh Hồng
Tel: 0919.14.25.70

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 5
Tháng hiện tại: 91358
Tổng lượt truy cập: 405376