Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ năm học 2015-2016

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT

NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 

Số:    /QĐ-NBK

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               

Quảng Trạch, ngày 11 tháng 10  năm 2015

 

                                                    QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ năm học 2015-2016

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại mục 1 điều 19 - Điều lệ trường trường THCS, THPT và PT nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ vào định mức biên chế được giao và yêu cầu, nhiệm vụ năm học;

Theo đề nghị của tổ trưởng văn phòng, các tổ trưởng chuyên môn và ý kiến đóng góp của toàn thể CB, VC tại Hội nghị CBVC đầu năm học 2015-2016,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, quy định trách nhiệm và chế độ cho các tổ chức, cá nhân áp dụng từ năm học 2015-2016”.

Điều 2. Quy chế này được Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên trường thông qua ngày 10 tháng 10 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày 11/10/2015 và sẽ được điều chỉnh, bổ sung hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3. Tổ trưởng tổ Văn phòng, các tổ chuyên môn và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- ĐU, BGH;

- CTCĐ,BTĐTN;

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Nguyễn Huy Toàn

 

 

 

PHẦN I

 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

-  THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   /QĐ-NBK  ngày 11 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm).

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm là đơn vị cơ sở của hệ thống giáo dục quốc dân nước CHXHCN Việt Nam. Hoạt động tuân thủ theo Điều lệ trường THCS, THPT&THCS, THPT và PT nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng; Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí chi cho thường xuyên, chủ yếu do ngân sách nhà nước bảo đảm.

2. Nhà trường hoạt động theo cơ chế một thủ trưởng.

3. Chi bộ Đảng cộng sản của trường là tổ chức cơ sở lãnh đạo chính quyền và các tổ chức trong trường học thực hiện đường lối giáo dục của Đảng, thi hành các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Đảng và Chính quyền.

II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG

              Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân.       Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn  theo quy định Luật Giáo dục, Điều lệ trường phổ thông và Quy chế tổ chức và hoạt động các trường công lập, cụ thể nhà trường có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của Chương trình giáo dục phổ thông.

2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên; tham gia tuyển dụng và điều động giáo viên, cán bộ, nhân viên.

3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vận động học sinh đến trường, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong các hoạt động giáo dục.

5. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của nhà nước.

6. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

7. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục.

8. Phối hợp với các đơn vị cơ quan tổ chức khác góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học, kỷ thuật của địa phương.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ.

Ngoài những quy định chung của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, toàn thể CB, GV, NV nhà trường phải thực hiện thêm một số quy định sau:

1. Về giảng dạy

a. Lên lớp:

- Đúng chương trình và báo giảng.

- Đúng giờ quy định theo hiệu lệnh trống.

- Có đủ bài soạn, SGK và tài liệu tham khảo. Bài soạn phải thể hiện rõ ngày soạn, ngày giảng và phải soạn trước ít nhất một ngày. Tổ trưởng chuyên môn kiểm tra, ký xác nhận vào sổ soạn bài 2 tuần một lần. Giáo án của tổ trưởng do phó tổ trưởng kiểm tra, ký xác nhận.

- Thí nghiệm và thực hành đúng quy định.

- Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh.

- Tuyệt đối không được hút thuốc trong khu vực trường; không sử dụng điện thoại di động tại lớp học; không xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và thân thể học sinh.

- Được nhà trường, tổ chuyên môn kiểm tra đánh giá giờ dạy ít nhất 01tiết/ học kỳ.

- Tác phong mẫu mực, trang phục gọn gàng, lịch sự, nghiêm túc, mô phạm; giờ dạy thể dục, GDQP  trang phục theo quy định.

- Trong lễ chào cờ đầu tuần và các hội nghị của nhà trường, công đoàn, các tổ chức đoàn thể phải mặc lễ phục.   

b. Hồ sơ giảng dạy và công tác:

Phải đảm bảo đủ các loại hồ sơ  quy định đối với cán bộ, giáo viên trong Điều lệ trường THPT, cụ thể:

+ Hồ sơ Quản lý:

- Kế hoạch công tác bao gồm: Kế hoạch hoạt động tổng thể trong năm học; Kế hoạch cụ thể của từng nội dung công việc; Kế hoạch hàng kỳ, hàng tháng, hàng tuần.

- Các loại hồ sơ, sổ sách khác phục vụ cho công tác quản lý theo nội dung công việc được phân công.

+ Hồ sơ Tổ chuyên môn:

- Thống nhất sử dụng mẫu sổ hoạt động chuyên môn đã được quy định. Hồ sơ tổ chuyên môn phải thể hiện đầy đủ: Kế hoạch hoạt động của tổ, biên bản sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, theo dõi kiểm tra, thanh tra chuyên môn của tổ trưởng, tổ phó.

+ Hồ sơ Giáo viên:

 -  Giáo án (bài soạn)

- Các loại kế hoạch: Kế hoạch cá nhân; Kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học; Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên; Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

- Sổ ghi chép hội họp, sinh hoạt chuyên môn;

- Sổ điểm cá nhân;

- Sổ báo giảng;

- Sổ dự giờ; 

- Sổ chủ nhiệm và  Hồ sơ lớp (đối với giáo viên được cử làm giáo viên chủ nhiệm)

c. Dạy học thêm:

 Thực hiện dạy thêm tại trường theo đúng quy định tại Thông tư số 17/TT-BGD ĐT của Bộ GD & ĐT, Quyết định của UBND Tỉnh, hướng dẫn của Sở GD & ĐT và Nghị quyết của Hội đồng sư phạm Nhà trường.

Giáo viên trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm nhất thiết không được tổ chức dạy thêm tại nhà hoặc cơ sở riêng. Việc tổ chức dạy thêm nhằm bồi dưỡng kiến thức cho học sinh còn yếu, nâng cao kiến thức cho học sinh thi đại học, thi học sinh giỏi. Ai vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Về sinh hoạt tập thể:

- Thực hiện sinh hoạt tập thể nghiêm túc, đảm bảo đủ số buổi, đúng giờ giấc; tham gia ý kiến với trách nhiệm cao. Vắng họp phải có lý do chính đáng và được Hiệu trưởng hoặc người chủ trì cuộc họp cho phép.

- Sinh hoạt phải có kế hoạch, nội dung chuẩn bị được chu đáo, khoa học được duyệt y. Nội dung hội họp, những vấn đề cần bàn thảo phải được đơn vị tổ chức hội họp chuẩn bị chu đáo.

- Phải tham gia đầy đủ các buổi chào cờ đầu tuần, nếu vì thời tiết hoặc lý do khác không tổ chức chào cờ được thì chuyển tiết học lên dần theo thứ tự.

- Các GV tự ý giờ, đổi tiết, dạy thay không theo kế hoạch Tổ mà không báo với Lãnh đạo trực, bỏ dạy, bỏ họp, bỏ chào cờ, bỏ sinh hoạt chuyên môn không có lý do chính đáng sẽ bị khiển trách, nhắc nhở trước hội đồng giáo dục và đưa vào xét thi đua.

* Lịch sinh hoạt, hội họp chung từng tuần như sau:

+ Tuần 1 của tháng: Họp toàn thể Hội đồng;

+ Tuần 2 của tháng: Họp các tổ chuyên môn (lần 1);

+ Tuần 3 của tháng: Sinh hoạt chi bộ, Sinh hoạt công đoàn; Đoàn TN

+ Tuần 4 của tháng: Sinh hoạt tổ chuyên môn (lần 2), .

- Trường hợp đột xuất Hiệu trưởng quyết định thay đổi lịch họp.

3. Về quản lý nhân sự:

- Trách nhiệm quản lý học sinh là của giáo viên dạy trong tiết và chủ nhiệm lớp về tất cả các mặt: Kiến thức, tư cách đạo đức, ứng xử, ngôn ngữ, an toàn tính mạng.

- Trách nhiệm quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên là của tổ trưởng và Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được phân công phụ trách.

+ Nghỉ từ 01 buổi trở lên phải được phép của Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng được ủy quyền trên cơ sở đề xuất của tổ trưởng.

+ Nghỉ ốm đau dài ngày phải có giấy bệnh viện, được Hiệu trưởng cho phép nghỉ, trên cơ sở đề xuất của tổ và được hưởng lương BHXH theo quy định.

+ Nghỉ hoặc đi vắng, đi công tác đều được thể hiện bằng văn bản có ý kiến của Hiệu trưởng và người có thẩm quyền.

- Kế hoạch phân công dạy thay của Tổ chuyên môn phải báo cho Ban chuyên môn (để lưu trữ hồ sơ) và lãnh đạo trực để theo dõi.

4. Về quản lý thông tin:

Thực hiện quản lý thông tin bằng công nghệ điện tử. Tất các các thông tin cần truyền đạt đến CB,GV,NV đều được gửi qua Email cá nhân hoặc đăng tải trên Website của nhà trường (trừ thông tin mật) và được xem là kênh thông tin chính thống của nhà trường. Ai không truy cập hoặc không nắm được thông tin gây ảnh hưởng đến hoạt động cá nhân, tập thể thì phải tự chịu trách nhiệm.

- Các thông tin được phổ biến đều được ghi bằng văn bản và được lưu trữ.

- Các hồ sơ sổ sách phải được giữ gìn sạch sẽ, nội dung phải đảm bảo tính chính xác, tính pháp lý.

- Công văn đi, đến được quản lý theo đúng quy định của Nhà nước, Chính phủ; nhân viên văn thư chịu trách nhiệm quản lý, lưu trử theo đúng quy định.

- Những thông tin về nội bộ nhà trường nếu không được phép thì không được phát ngôn ra ngoài, chỉ được báo cáo bằng con đường tổ chức hoặc qua thanh tra  nhân dân một cách chân chính, trong sáng.

5. Về tài vụ, tài sản.

- Tổ chức, cá nhân được phân công sử dụng hoặc lưu giữ tài sản thì phải có trách nhiệm bảo quản. Nếu đang sử dụng mà hư hỏng thì để nguyên hiện trạng, lập biên bản trình bày rõ nguyên nhân và báo cáo lên người quản lý trực tiếp.

- Trong các dịp lễ, tết các phòng có tổ chức thắp hương, nến thì người thắp hương, nến phải ở tại phòng đó chờ cho đến khi hương tàn, nến tắt mới được rời khỏi phòng. Trường hợp cần thiết phải ra ngoài phải nhờ người khác chịu trách nhiệm trực thay.

- CB, GV, NV khi ra khỏi phòng phải tắt các thiết bị dùng điện, kiểm tra sự an toàn của các vật dụng có trong phòng.

- Tại các phòng học GV dạy tiết cuối chịu trách nhiệm trước nhà trường về việc giám sát học sinh tắt các thiết bị dùng điện và sắp xếp bàn ghế ngay ngắn trước khi đóng cửa phòng ra về.

- Chi phí mua sắm cho tập thể phải đúng quy định (duyệt dự trù, tạm ứng kinh phí, mua hàng hoặc chi phí theo dự trù, thanh toán đúng hạn và đúng quy định tài chính). Tài sản phải được nhập kho trước khi sử dụng, mượn trả tài sản phải đúng nội quy.

- Thu chi tất cả các khoản của trường, của các lớp, các đoàn thể phải theo đúng quy định của tài chính và phải được Hiệu trưởng đồng ý.

6. Về trực ban:

- Trực lãnh đạo, trực Đoàn trường, trực tuần, trực ngày lễ, trực bảo vệ…theo phân công đã công bố và đúng thời gian quy định: Lãnh đạo trực ban chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ tình hình nhà trường; trực Đoàn trường, lớp trực…thực hiện đúng chức năng đã quy định và báo cáo lên lãnh đạo những tình hình đặc biệt cần giải quyết trong tuần và trong ngày.

- Không phát hiện được sự cố (nếu có) coi như không hoàn thành nhiệm vụ của buổi trực đó.

7. Về quan hệ công tác:

- Các cá nhân, tổ nhóm chịu trách nhiệm về công tác, nhiệm vụ của mình đã được phân công. Khi được phân công công tác phải lên kế hoạch, duyệt kế hoạch, thực hiện theo kế hoạch và báo cáo công việc đã làm.

Luôn có ý thực cộng đồng, chia sẽ, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Khi công việc có liên quan cùng bàn bạc, thống nhất để làm việc đồng bộ trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả.

8. Hoạt động kiểm tra:

- Công tác tự kiểm tra là ý thức thường trực và là công việc thường xuyên của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

- Việc kiểm tra và thanh tra của Hiệu trưởng, P. Hiệu trưởng, Ban thanh tra nhân dân là việc diễn ra bình thường, có định kỳ, đột xuất.

- Dự giờ và kiểm tra hồ sơ từng người theo thường kỳ và có đột xuất.

- Kiểm tra hồ sơ 1 lần/ 1 học kỳ cho toàn thể cán bộ giáo viên.

- Các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra đều phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, có nhận xét và đề xuất phương hướng phát huy mặt mạnh, khắc phục yếu kém, hạn chế.

9. Khen thưởng, kỷ luật:

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện đúng đắn, nghiêm chỉnh các quy định được xem xét, đánh giá, xét chọn và đề nghị các cấp có thẩm quyền xét, công nhận chiến sĩ thi đua các cấp, được đề xuất khen thưởng theo quy định.

Tất cả các danh hiệu thi đua đều phải được đăng ký từ đầu năm học, ai không đăng ký sẽ không được tham gia xét thi đua cuối năm.

- Cán bộ giáo viên vi phạm các quy định tùy theo mức độ sẽ được xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

10. Việc đi học tập bồi dưỡng:

- Nhà trường tạo mọi điều kiện cho cán bộ giáo viên được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

- Cán bộ, giáo viên được cử đi học cao học, nghiên cứu sinh được sắp xếp ưu tiên theo thứ tự sau:  giáo viên giỏi, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi có giải, cán bộ tổ, lớn tuổi (nam dưới 50, nữ dưới 45), nhà trường sẽ không cử những giáo viên chưa thể hiện được năng lực giảng dạy đi đào tạo sau đại học.

- Tùy theo năng lực tài chính hàng năm, nhà trường sẽ quy định số lượng CB, GV, NV được cử đi bồi dưỡng và hỗ trợ cho CB, GV, NV đi học theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Văn phòng nhà trường, các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn có  trách nhiệm đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

2. Các tổ chức, cá nhân vi phạm tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.

3. Bản qui chế này đã được thông qua Hội nghị CB, VC toàn trường  và được biểu quyết nhất trí  vào ngày 10 tháng 10 năm 2015, được thực hiện từ ngày  11/10/2015.

Trong quá trình thực hiện, tùy tình hình thực tế, thông qua các cuộc họp Hội đồng nhà trường có thể thay đổi cho phù hợp.

 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG                    TM. BGH NHÀ TRƯỜNG

               CHỦ TỊCH                                                        HIỆU TRƯỞNG

                   (đã ký)                                                             (đã ký)

                 

             Hoàng Văn Bài                                                   Nguyễn Huy Toàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PHẦN II

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG NHÀ TRƯỜNG.

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-CH ngày 10 tháng 9 năm 2015

của Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm).

 

Căn cứ các quy định của Nhà nước, Chính phủ, của ngành và tổng biên chế do UBND tỉnh giao;

Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ năm học và năng lực, sở trường của cán bộ, giáo viên, nhân viên;

Theo đề nghị của các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn và thống nhất của BGH nhà trường,  phân công nhiệm vụ, quy định trách nhiệm và chế độ cho các cá nhân và tập thể trong năm học 2015-2016 như sau:

I. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG:

A. Phân công nhiệm vụ.

1. Hiệu trưởng: Đ/c Nguyễn Huy Toàn

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của nhà trường, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

+ Công tác chính trị, tư tưởng

+ Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

+ Công tác xã hội hóa giáo dục

+ Công tác kế hoạch tài chính của nhà trường

+ Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật

+ Chủ tài khoản của nhà trường

+ Chủ đầu tư các dự án xây dựng CSVC, TBTN... theo thẩm quyền phân cấp.

+ Chỉ đạo tổ Toán, tổ Hành chính, Sinh hoạt tại tổ Hành chính.

- Chủ tịch Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng Chủ nhiệm, Hội đồng Khoa học, Hội đồng tuyển sinh và các Hội đồng khác theo quy định của điều lệ nhà trường THPT, quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm  và pháp luật của nhà nước;

- Dạy Toán tuần 2 tiết;

- Phụ trách các tổ: Toán,  Văn phòng;

- Sinh hoạt hành chính tại tổ Văn phòng.

2. Phó Hiệu trưởng:

 Giúp hiệu trưởng tổ chức quản lý, điều hành công việc nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ và các lĩnh vực công tác được phân công, cụ thể:

2.1. Phó Hiệu trưởng: Đ/c Phạm Ngọc San

+ Công tác chuyên môn, điều hành hoạt động dạy và học.

+ Công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của nhà trường.

+ Phụ trách công tác bồi dưỡng học sinh giỏi;

+ Tham mưu công tác đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp;

+ Chỉ đạo mảng công nghệ thông tin, thiết bị thí nghiệm, thực hành.

+ Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

+ Công tác, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bảo, lũ, thiên tai.

+ Công tác nghiên cứu khoa học của giáo viên và làm quen với nghiên cứu khoa học của học sinh.

+ Thay Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường khi HT ủy quyền.

+ Làm một số công việc khác của nhà trường khi HT yêu cầu.

- Tham gia Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng Khoa học và các Hội đồng khác theo quy định của điều lệ nhà trường, quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, pháp luật của nhà nước và Quyết định của Hiệu trưởng;

- Thực hiện một số công việc khác do Hiệu trưởng giao;

- Dạy địa lý tuần 4 tiết.

+ Chỉ đạo tổ Tin, Địa, TD-QP. Trực tiếp sinh hoạt tại tổ Địa.

2.2. Phó Hiệu trưởng: Đ/c Hoàng Văn Bài

+ Phụ trách Lao động – Vệ sinh, Trật tự trị an trường học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

+ Hoạt động ngoài giờ lên lớp

+Công tác giáo dục thể chất, văn hóa, văn nghệ.

+ Công tác dạy nghề, hướng nghiệp, tư vấn nghề cho học sinh

+ Dạy Vật lý, tuần 4 tiết.

+ Trực tiếp chỉ đạo tổ Vật lý-CN, Hóa, Sinh-KTNN. Sinh hoạt tại tổ Vật lý-CN.

+ Làm một số công việc khác của nhà trường khi HT yêu cầu.

- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động nhà trường khi được Hiệu trưởng ủy quyền;

- Tham gia Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng Khoa học và các Hội đồng khác theo quy định của điều lệ nhà trường, quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, pháp luật của nhà nước và Quyết định của Hiệu trưởng;

2.3. Phó Hiệu trưởng: Đ/c Hoàng Thu Hà

- Công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, đánh giá cơ sở giáo dục.

- Chỉ đạo công tác thống kê, báo cáo;

+ Công tác tự đánh giá

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật

+ Công tác kiểm duyệt nội dung các bài viết, tin, hình ảnh đăng trên trang web của nhà trường

+ Chỉ đạo Thư viện

+ Công tác quản lý CSVC của Nhà trường

+ Dạy Lịch sử, tuần 2 tiết ( Đang thời kỳ đi học Cao học)

+ Chỉ đạo tổ Sử – Công dân, Văn, Anh. Trực tiếp sinh hoạt tại tổ Sử – Công dân

+ Làm một số công việc khác của Nhà trường khi HT yêu cầu.

- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động nhà trường khi được Hiệu trưởng ủy quyền;

- Tham gia Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng Khoa học và các Hội đồng khác theo quy định của điều lệ nhà trường, quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, pháp luật của nhà nước và Quyết định của Hiệu trưởng;

B. Cơ chế làm việc của Ban giám hiệu:

- Ban giám hiệu làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ Thủ trưởng. Phát huy trách nhiệm, tính chủ động công việc của cá nhân theo nhiệm vụ được phân công.

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở, Ủy ban nhân dân tỉnh và trước Pháp luật về toàn bộ công việc nhà trường.

- Các đồng chí Phó Hiệu trưởng thay mặt Hiệu trưởng chỉ đạo và quyết định các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công, chủ động phối hợp với các đồng chí Phó Hiệu trưởng khác để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của các đồng chí tổ trưởng để đảm bảo hoạt đông thông suốt, hiệu quả; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về các quyết định của mình.

- Ban giám hiệu họp giao ban thường kỳ vào 14h thứ 5 hàng tuần. Ngoài ra, tùy tình hình thực tế Hiệu trưởng có thể quyết định thay đổi thời gian họp và khi cần thiết hiệu trưởng tổ chức họp BGH đột xuất.

II. CÁN BỘ, GIÁO VIÊN:

A. Nhiệm vụ:

 Nhiệm vụ của giáo viên được quy định tại Điều 31 - Điều lệ trường THCS, trường THPT và  trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, cụ thể:

1. Giáo viên bộ môn có những nhiệm vụ sau đây:

- Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của nhà trường theo chế độ làm việc của giáo viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;

- Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương;

- Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học cho học sinh;

- Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục;

- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh;

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong dạy học, quản lý và giáo dục học sinh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Giáo viên chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định chung đối với giáo viên bộ môn, còn có những nhiệm vụ sau đây:

- Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;

- Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng;

- Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp cho học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường;

- Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;

- Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

3. Giáo viên hợp đồng, thỉnh giảng cũng phải thực hiện các nhiệm vụ quy định đối với giáo viên bộ môn và các quy định khác được ghi trong hợp đồng thỉnh giảng.

4. Giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là giáo viên trung học được bồi dưỡng về công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; có nhiệm vụ tổ chức, quản lý các hoạt động của tổ chức Đoàn trong nhà trường.

B. Chế độ:

Toàn thể giáo viên được hưởng chế độ theo quy định tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông: Dạy 17 tiết/tuần.

- Giáo viên hợp đồng lao động làm việc lần đầu được giảm 02tiết/ tuần.

- Giáo viên nữ có con nhỏ dưới 12 tháng được giảm 03 tiết/ tuần.

- Giáo viên chủ nhiệm được hưởng 4 tiết/ tuần.

C. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho CB, GV, NV:

Theo biên bản phân công công tác hàng kỳ, hàng năm của các tổ được Hiệu trưởng phê duyệt, được lưu tại BGH, tổ văn phòng và gửi cho từng cá nhân.

III. CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ:

Thực hiện theo Thông tư 28/2009TT/BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc của giáo viên phổ thông, cụ thể:

1. Bí thư Chi bộ:

* Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ của Đảng.

* Chế độ làm việc: Theo quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước.

2. Chủ tịch công đoàn:

* Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của tổ chức công đoàn.

* Chế độ làm việc: Chủ tịch Công đoàn: Được hưởng 4tiết/ tuần (nếu là giáo viên kiêm).

3. Công tác Đoàn:

* Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ Đoàn và yêu cầu của nhà trường;

* Chế độ làm việc: Thực hiện theo Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể Bí thư đoàn trường dạy 02 tiết/tuần; Phó bí thư được tính bằng 50% giờ chuẩn.

IV. CÁC TỔ CHỨC, PHẦN HÀNH KHÁC:

2. Ban Lao động - Vệ sinh: Được thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng, do đ/c Hoàng Văn Bài– Phó Hiệu trưởng: Trưởng ban, đ/c Trần Đăng Khoa BTĐT, Nguyễn Anh Hào: Phó trưởng ban; 29 GVCN lớp là ban viên.

* Nhiệm vụ: Lập kế hoạch, tổ chức phân công, triển khai hoạt động lao động, vệ sinh theo quy định đối với học sinh THPT, đảm bảo giáo dục toàn diện cho học sinh, xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm ngày càng xanh, sạch, đẹp.

3. Ban Văn nghệ: - Trưởng ban: Đ/c Trần Thị Hải Lý– Tổ Sử - CD.

                             - Phó trưởng ban: Đặng Hồng Trang   - Tổ Anh Văn.

* Nhiệm vụ:

- Tham mưu lập kế hoạch và tổ chức phong trào Văn nghệ của nhà trường trong từng năm học, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đội ngũ CB, GV, NV.

- Chăm lo phong trào văn nghệ các lớp.

- Trực tiếp phụ trách đội văn nghệ của trường.

- Tham gia các hoạt động giáo dục thẩm mỹ trong nhà trường.

4. Ban Thể dục - thể thao

Trưởng ban: Đ/c Hoàng Văn Bài– Hiệu phó, Phó  ban đ/c Nguyễn Văn Hóa – Tổ TD- GDQP.

* Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch và tham mưu tổ chức, triển khai các hoạt động Thể dục, thể thao trong giáo viên và học sinh toàn trường theo từng kỳ, năm và đột xuất theo yêu cầu của nhà trường, cấp trên.

- Phụ trách các hoạt động thể dục - thể thao trong Nhà trường: Thể dục giữa giờ của học sinh; các hoạt động giữ gìn sức khỏe, bảo vệ môi trưòng; các đội thể thao của giáo viên và học sinh; tổ chức thi đấu theo kế hoạch (giao hữu và Hội thi điền kinh, Hội khỏe Phù Đổng).

5. Ban thanh tra nhân dân trường học:

* Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Ủy ban thanh tra Nhà nước, do Hội nghị CB,GV bầu ra theo nhiệm kỳ 02 năm.

* Chế độ: Theo quy định của Nhà nước.

6. Các Hội đồng trong nhà trường:

Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng chủ nhiệm và các Hội đồng khác được thành lập và hoạt động theo quy định của điều lệ nhà trường.

Các thành viên Hội đồng được hưởng chế độ làm việc ngoài giờ theo Quy chế chi tiêu nội bộ (nếu phải làm việc ngoài giờ).

7. Các tổ chuyên môn, tổ Hành chính:

Mỗi tổ có tổ trưởng và một đến hai tổ phó được bổ nhiệm theo Quyết định của Hiệu trưởng vào đầu năm học. Tổ trưởng, phó tổ trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về quản lý nhân sự và hoạt động chuyên môn.

* Nhiệm vụ:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường.

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành;

- Giới thiệu tổ trưởng, phó tổ trưởng;

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

* Tổ chuyên môn sinh hoạt hai lần/một tháng và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.

*Chế độ:  Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn được hưởng chế độ phụ cấp chức vụ theo quy định tài chính hiện hành

8. Quản lý các phòng thực hành - thí nghiệm: Đ/c Trần Thị Hoa Hồng

*Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch mua sắm, bổ sung vật tư, thiết bị đảm bảo cho hoạt động thí nghiệm, thực hành của nhà trường, phục vụ đắc lực cho hoạt động dạy học, bồi dưỡng học sinh, GV.

- Chịu trách nhiệm bảo quản vật tư, thiết bị, đồ dùng thí nghiệm.

- Cho mượn dụng cụ thí nghiệm theo đơn đặt hàng.

- Tổ chức hướng dẫn thí nghiệm.

- Vệ sinh, bảo quản phòng thí nghiệm.

* Sinh hoạt hành chính tại tổ Hóa.

9. Quản lý thư viên: Đ/c Trần Thị Hồng Diệp

*Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch mua sắm, bổ sung Sách, Tài liệu tham kkhảo, vật tư, thiết bị đảm bảo cho hoạt động khai thác, cập nhật, lưu trử thông tin của nhà trường, phục vụ đắc lực cho hoạt động dạy học, bồi dưỡng học sinh, GV.

- Chịu trách nhiệm bảo quản sách, Tài liệu tham khảo, vật tư, thiết bị, đồ dùng trong thư viện và phòng đọc.

- Cho mượn Sách, Tài liệu tham khảo, truy cập thông tin, theo yêu cầu đăng kí của bạn đọc.

- Tổ chức hướng dẫn giới thiệu sách, đọc sách tại thư viện.

- Vệ sinh, bảo quản phòng Thư viện.

* Sinh hoạt hành chính tại tổ Văn.

11. Quản lý hệ thống máy móc, các phòng máy tính của học sinh, máy vi tính các phòng chuyên môn, hành chính:  Đ/c Nguyễn Minh Hoàng

* Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm bảo quản các phòng máy vi tính và hệ thống máy chiếu, màn hình TV, máy quay…theo quy định của Hiệu trưởng, đảm bảo cho hệ thống máy vận hành lâu bền, hiệu quả.

- Khắc phục những hư hỏng thông thường; đề xuất sửa chữa, thay thế những trường hợp không thể tự khắc phục được.

- Khi có việc gì bất thường trong phòng máy phải lập biên bản và báo ngay cho Hiệu trưởng biết.

12. Phụ trách âm thanh, loa máy: Đoàn Trường

* Nhiệm vụ: Quản lý và chịu trách nhiệm vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, đề xuất thay thế, mua sắm khi cần thiết để phục vụ tốt nhất cho tất cả các hoạt động của nhà trường có liên quan đến loa máy.

13. Quản lý trang thông tin nội bộ (Website):

Trang thông tin điện tử của trường là trung tâm thông tin về tất cả các hoạt động của nhà trường; là diễn đàn để trao đổi về hoạt động chuyên môn và các lĩnh vực cần quan tâm góp phần tăng cường hiệu quả quản lý và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Mỗi năm học, một CB, GV phải có ít nhất 01 bài viết, công trình nghiên cứu được đăng tải trên Website; cán bộ, giáo viên không có bài đăng tải sẽ không được tham gia xét thi đua;  CB, GV có nhiều bài được đăng tải, có chất lượng, hiệu quả sẽ được xem xét, khen thưởng. Nhà trường kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cựu học sinh, học sinh toàn trường tham gia viết bài cho Website của trường.

Ban quản lý Website của trường do Hiệu trưởng quyết định thành lập hàng năm gồm 05 đồng chí do đồng chí  Hiệu trưởng làm trưởng ban; Đ/C Hoàng Thu Hà: Phó Ban; Đ/c San, Đ/c Khoa, Đ/c Hoàng: ban viên

* Nhiệm vụ:

- Tham mưu tiếp tục hoàn thiện, đổi mới hình thức, nội dung để đảm bảo một trang thông tin mẫu mực có nội dung phong phú, sinh động, hấp dẫn, khoa học và thiết thực, có số lượng truy cập cao.

- Cập nhật điểm học tập của học sinh và lịch công tác tuần của nhà trường kịp thời, chính xác.

- Trực tiếp viết tin, bài mang tính thời sự đăng tải kịp thời.

- Tập hợp, biên tập các bài viết, công trình nghiên cứu của các tổ chức, các nhân đăng tải theo kế hoạch và yêu cầu. Bài viết, công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực chuyên môn phải có ý kiến thẩm định của tổ trưởng và Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trước khi  gửi cho Ban biên tập.

- Tham mưu ban hành Quy định khai thác, sử dụng và đăng tải thông tin lên Website của trường.

14. Quản trị mạng: Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng – Tổ trưởng tổ tin.

* Nhiệm vụ: Quản lý hệ thống đường truyền cáp quang Internet và hệ thống WiFi đảm bảo an toàn, thông suốt.

Sửa chữa những hư hỏng thông thường, đề xuất sửa chữa, thay thế, nâng cấp khi thật sự cần thiết.

* Chế độ: Được hưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

 

Nơi nhận:

-  BGH;

- CTCĐ,BTĐTN;

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

                       (đã ký)

 

      Nguyễn Huy Toàn

 

 

 

File đính kèm: 13102015231820Quy chế dân chủ NBK.doc

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Hoàng
Tel: 0946.20.99.33

NV. Văn Phòng
Cô Trần Thị Ánh Hồng
Tel: 0919.14.25.70

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 24
Tháng hiện tại: 91377
Tổng lượt truy cập: 405395