Quy chế thi đua chuyên môn năm học 2018-2019

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 


Số:    /QCTĐ-NBK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


           Quảng Trạch,  ngày   tháng 10 năm 2018

 

DỰ THẢO

Hướng dẫn thực hiện

Quy chế thi đua chuyên môn năm học 2018-2019

 

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hường dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/08/2014 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và nghị định 65/2014/NĐ-CP 15/4/2010 ngày 01/07/2014 của Chính phủ;

Căn cứ vào khoản 1 Điều 36 chương IV của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư Số 12/2011TT-BGD ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Thông tư Số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Căn cứ tình hình, đặc điểm trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm,

1. Mục đích, yêu cầu xây dựng quy chế

1.1. Mục đích

- Xây dựng cơ sở pháp lý cho công tác Thi đua, Khen thưởng nhằm động viên kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập lao động;

          -  Xây dựng môi trường học tập lành mạnh, giáo dục toàn diện. Thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt;

-  Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho giáo viên học sinh không ngừng phấn đấu rèn luyện bản thân;

1.2. Yêu cầu

-  Bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng;

-  Thi đua - Khen thưởng phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong trường;

2. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng

2. 1. Nguyên tắc thi đua

-  Thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai; đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng tiến bộ;

-  Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào kết quả các phong trào thi đua, thành tích của các cá nhân, tập thể trong công tác lao động học tập. Đối với khen thưởng thường xuyên, mọi cá nhân, tập thể tham gia các phong trào thi đua phải đăng ký thi đua. Cá nhân, tập thể không đăng ký thi đua sẽ không được xét tặng các danh hiệu thi đua;

2. 2. Nguyên tắc khen thưởng:

Công tác khen thưởng phải đảm bảo:

-  Công khai, chính xác, công bằng, kịp thời;

-  Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng;

-  Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;

-  Kết hợp động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất;

 3. Đối tượng và phạm vi áp dụng

3.1. Quy chế này quy định về công tác thi đua khen thưởng của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, bao gồm nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng.

3. 2. Qui chế này áp dụng đối với các cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và tập thể lớp đối với học sinh, tập thể tổ đối với cán bộ, giáo viên thuộc đơn vị trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

4. Hình thức khen và tặng danh hiệu cuối năm cho cá nhân

  4.1. Lao động tiên tiến

-  Đạt chỉ tiêu nhà trường giao về chất lượng chuyên môn.

-  Đạt loại “khá” theo Thông tư Số 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông;

-  Đạt loại HTTNV theo Nghị định Số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, viên chức và hướng dẫn Số 145 ngày 25/11/2016 về Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của Sở Nội vụ và Thông tư Số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

- Không vi phạm các quy định về quy chế chuyên môn (hồ sơ, soạn giảng, nề nếp, vào điểm Sổ gọi tên ghi điểm, trang quản lý nhà trường, sổ báo giảng, học bạ, dự giờ, thao giảng…)

+ Tham gia hội họp đầy đủ (họp hội đồng, chào cờ, họp tổ chuyên môn, các hoạt động tập thể không) theo kế hoạch của nhà trường (vắng 2 buổi có phép/kỳ). Trừ những trường hợp đi công tác hoặc theo kế hoạch khác của nhà trường. Không lí do xem như bỏ tiết

+ Bỏ tiết không quá 1 lần/kỳ; chậm tiết không quá 2 lần/kỳ; Tự ý đổi tiết không quá 2 lần/kỳ.

+ Vào điểm tại Sổ Gọi tên và ghi điểm, học bạ chính xác, đúng thời gian qui định; ghi đúng Sổ đầu bài. Vi phạm không quá 3 lần/học kỳ đối với các nội dung này.

     + Soạn, ký giáo án đầy đủ, đúng Qui chế chuyên môn, lên lịch báo giảng, đăng ký sổ mượn TBDH đầy đủ, đúng thời hạn qui định.

-     Hồ sơ chuyên môn xếp loại khá trở lên. Kiểm tra toàn diện xếp loại Khá trở lên.

-     Nghỉ không quá 14 ngày/năm, trừ trường hợp nghỉ sinh theo chế độ.

-     Lớp chủ nhiệm xếp loại TB trở lên (đối với GV chủ nhiệm).

Lưu ý: đối với những cá nhân không đạt được các tiêu chí lao động tiên tiến sẽ xếp hoàn thành nhiệm vụ.

4.2. Lao động tiên tiến xuất sắc

-  Đạt chỉ tiêu nhà trường giao về chất lượng chuyên môn.

- Đạt loại “xuất sắc” theo Thông tư Số 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.

-  Đạt loại HTXSNV theo Nghị định Số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, viên chức; hướng dẫn Số 145 ngày 25/11/2016 về Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của Sở Nội vụ và các điều kiện được qui định tại Thông tư Số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

-  Không vi phạm các quy định về quy chế chuyên môn (hồ sơ, soạn giảng, nề nếp, vào điểm Sổ gọi tên ghi điểm, trang quản lý nhà trường, sổ báo giảng, học bạ, dự giờ, thao giảng…)

+ Tham gia hội họp đầy đủ (họp hội đồng, chào cờ, họp tổ chuyên môn, các hoạt động tập thể không) theo kế hoạch của nhà trường (vắng 2 buổi có phép/1năm). Trừ những trường hợp đi công tác hoặc theo kế hoạch khác của nhà trường. Không lí do xem như bỏ tiết.

+ Không bỏ tiết; chậm tiết không quá 1 lần/kỳ; Không tự ý đổi tiết.

+ Vào điểm tại Sổ Gọi tên và ghi điểm, học bạ chính xác, đúng thời gian qui định; ghi đúng Sổ đầu bài. Vi phạm không quá 2 lần/học kỳ đối với nội dung này.

+ Soạn, ký giáo án đầy đủ, đúng Qui chế chuyên môn, lên lịch báo giảng, đăng ký sổ mượn TBDH đầy đủ, đúng thời hạn qui định.

-     Hồ sơ chuyên môn xếp loại Tốt trở lên. Xếp loại kiểm tra toàn diện Khá trở lên.

-     Nghỉ không quá 14 ngày/năm.

-     Lớp chủ nhiệm xếp loại khá trở lên (đối với GV chủ nhiệm).

4.3. Chiến sỹ thi đua các cấp.

- Đạt chỉ tiêu nhà trường giao về chất lượng chuyên môn.

- Đạt loại “xuất sắc” theo Thông tư Số 30/2009/TT-BGD ĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.

-  Đạt loại HTXSNV theo Nghị định Số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, viên chức; hướng dẫn Số 145 ngày 25/11/2016 về Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của Sở Nội vụ và các điều kiện được qui định tại Thông tư Số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

-  Không vi phạm các quy định về quy chế chuyên môn (hồ sơ, soạn giảng, nề nếp, vào điểm Sổ gọi tên ghi điểm, trang quản lý nhà trường, sổ báo giảng, học bạ, dự giờ, thao giảng…), nếu vi phạm 1 trong các lỗi trên sẽ xin ý kiến của Hội đồng thi đua của nhà trường.

-       Không bỏ tiết; chậm tiết không quá 1 lần/kỳ; Không tự ý đổi tiết.

-     Hồ sơ chuyên môn xếp loại  tốt. Xếp loại kiểm tra toàn diện loại Tốt.

-     Bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh tham gia một trong các cuộc thi do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức (học sinh giỏi văn hóa; TDTT, QP_AN; Olympic tài năng Tiếng anh, giải toán trên máy tính cầm tay; hướng dẫn HS NCKH), đạt giải. Hoặc tham gia một trong các cuộc thi do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức dành cho giáo viên đạt giải.

-     Nghỉ không quá 14 ngày/năm

-     Lớp chủ nhiệm xếp loại khá trở lên (đối với GV chủ nhiệm).

5. Hình thức khen và tặng danh hiệu cuối năm cho tổ chuyên môn.

5.1. Tổ lao động tiên tiến

-  Tổ đạt chỉ tiêu nhà trường giao về chất lượng chuyên môn.

-     Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

-     Sinh hoạt chuyên môn theo quy định về thời gian của nhà trường và đảm bảo 2 lần/tháng.

-     Bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh tham gia một trong các cuộc thi do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức, (học sinh giỏi văn hóa; TDTT, QP_AN; Olympic, giải toán trên máy tính cầm tay; …), nhưng chưa đạt giải.

-     Tham gia một trong các cuộc thi do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức dành cho giáo viên nhưng chưa đạt giải.

-     Nộp các báo cáo kịp thời, có bài, tin lên trang website của trường nhưng chưa đầy đủ.

-     Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

-     Có ít nhất 2 tiết thao giảng toàn trường về đổi mới PPGD và ứng dụng CNTT trong dạy học, trừ một số tổ đặc thù…

Lưu ý: đối với những tổ chuyên môn không đạt được các tiêu chí của Tổ lao động tiên tiến sẽ xếp Tổ hoàn thành nhiệm vụ.

5.2.  Tổ lao động tiên tiến xuất sắc

- Tổ đạt chỉ tiêu nhà trường giao về chất lượng chuyên môn.

-     Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

-     Sinh hoạt chuyên môn theo quy định về thời gian của nhà trường và đảm bảo 2 lần/tháng.

-     Bồi dường, hướng dẫn học sinh tham gia một trong các cuộc thi do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức (học sinh giỏi văn hóa; TDTT, QP_AN; Olympic tài năng năng Tiếng anh, giải toán trên máy tính cầm tay; …) đạt giải.

-     Tham gia một trong các cuộc thi do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức dành cho giáo viên đạt giải.

-     Nộp các loại báo cáo kịp thời, hàng tháng có bài, tin lên trang website của trường theo quy định (9 bài/năm).

-     Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 3/4 cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

-     Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

-     Có CSTĐ từ cấp cơ sở trở lên.

-     Có ít nhất 2 tiết thao giảng toàn trường về đổi mới PPGD và ứng dụng CNTT trong dạy học, trừ một số tổ đặc thù…

Trên đây Quy chế thi đua chuyên môn năm học 2018-2019, yêu cầu toàn thể cá nhân, tập thể CB,GV, NV và học sinh nhà trường nghiêm túc thực hiện quy chế. Trong quá trình thực hiện nếu có các yêu cầu bổ sung, sửa đổi để hoàn thiện các quy định về công tác Thi đua – Khen thưởng, các ý kiến đóng góp được gửi về Hội đồng Thi đua, Khen thưởng để tổng hợp và xem xét quyết định cho phù hợp.

 

Nơi nhận:

- BGH;

- GV toàn trường (qua email);

- Lưu.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Ngọc San

 

File đính kèm: 15102018201240THỰC HIỆN QUY CHẾ THI ĐUA NH 2018-2019.docx

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Hoàng
Tel: 0946.20.99.33

NV. Văn Phòng
Cô Trần Thị Ánh Hồng
Tel: 0919.14.25.70

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 100
Tháng hiện tại: 25395
Tổng lượt truy cập: 402388