Kế hoạch hội thi GVG cấp trường

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 

Số:      /GVDG-NBK

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

Quảng Trạch, ngày 31 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 – 2019

 

            Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT về việc  Ban hành Điều lệ Hội thi GV dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 2331/SGDĐT-GDTrH ngày 25/10/2018 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và mầm non;

Căn cứ công văn số 2363/SGDĐT-GDTrH ngày 29/10/2018 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh dành cho giáo viên THPT năm học 2018-2019;

Căn cứ Phuơng hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của nhà trường;

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2018- 2019 như sau:

1. Mục đích và yêu cầu của Hội thi

1.1. Mục đích Hội thi.

- Tuyển chọn, công nhận giáo viên THPT đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, khai thác sửu dụng sáng tạo hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học.

- Thúc đẩy phong trào thi đua “hai tốt”, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội để giáo viên rèn luyện, bồi dưỡng.;

- Công nhận và tuyên dương giáo viên, là cơ sở để chọn cử giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; đồng thời là một trong những căn cứ để bình xét khen thưởng, căn cứ để đánh giá đội ngũ, từu đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

1.2. Yêu cầu của Hội thi.

- Phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục;

- Khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi  kinh nghiệm giảng dạy.

2. Thời gian tổ chức, số lượng giáo viên dự thi

2.1. Thời gian

-  Hội thi được tổ chức trong 02 tuần (tuần 15, 16; từ 26/11/2018 đến 8/12/2018).

- Trong đó: Tuần 15 (làm bài kiểm tra năng lực; Tuần 16 (thi thực hành dạy 02 tiết)

2.2. Số lượng giáo viên dự thi:

-  Để đảm bảo tiêu chí của trường chuẩn quốc gia có 30% giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, mỗi tổ chuyên môn chọn cử từ 1 đến 3 giáo viên tham gia dự thi. Riêng các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh phải có ít nhất 02 giáo viên dự thi.

- Những giáo viên được tổ chọn cử tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh phải tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

3. Nội dung, hình thức thi và đánh giá kết quả

3.1. Nội dung thi:

- Một sáng kiến kinh nghiệm hoạch báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (gọi chung là sáng kiến kinh nghiệm). Yêu cầu và hình thức trình bày như hướng dẫn làm SKKN xét danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cuối năm học.

- Một bài kiểm tra năng lực: bài thi gồm 2 phần

+ Kiểm tra kiến thức chuyên môn.

+ Kiểm tra những hiểu biết về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo đinh hướng phát triển năng lực học sinh.

-  Thực  hành giảng dạy 02 tiết trong chương trình khối 10 và 11 tại thwoif điểm diễn ra Hội thi. Trong đó 01 tiết do giáo viên tự chọn và 01 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

3.2. Hình thức thi

- Giáo viên nộp cho Ban tổ chức văn bản báo cáo sáng kiến hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của tổ chuyên môn. Ban tổ chức sẽ đăng tải SKKN lên website của nhà trường.

- Làm bài thi kiểm tra năng lực: hình thwucs tự luận trong  thời gian 120 phút.

- Mỗi giáo viên dự thi phải thực hành giảng dạy 2 tiết tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Cả 2 tiết đều dạy theo thời khóa biểu, không được đổi thứ tự tiết phân phối chương trình.

3.3. Đánh giá các nội dung thi.

- Sau khi giáo viên của tổ hoàn thành các bài thi giảng, tổ chuyên môn tiến hành họp, góp ý các tiết giảng để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá tiết giảng. Đồng thời đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia Hội thi. Cần đánh giá khách quan, thực chất.

- Để đơn giản và hạn chế xáo trộn việc dạy và học, giám khảo Hội thi là các giáo viên cùng môn có tham gia dự giờ tiết thi giảng (nếu môn thi có dưới 02 giáo viên cùng môn dự giờ thì nhà trường sẽ mời giáo viên của trường khác vê dự và đánh giá).

- Sáng kiến hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá, xếp loại theo hướng dẫn của kế hoạch viết sáng kiến hàng năm.  

- Mỗi bài thi giảng phải có tất cả các phiếu đánh giá, cho điểm độc lập của tất cả các giáo viên cùng môn có tham gia dự giờ thi giảng theo mẫu Phiếu dự giờ và được lưu trong sổ dự giờ của giáo viên. Điểm kết luận của tiết thi giảng là trung bình cộng điểm của các giám khảo và được ghi vào Phiếu đánh giá, cho điểm tiết giảng (mỗi tiết 01 phiếu, theo mẫu đính kèm, có chữ ký của người dự thi, của 02 giám khảo đại diện, TTCM và đại diện BTC; được lưu ở hồ sơ trường).

4. Đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi

4.1. Đối tượng

-  Là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.

-  Có thời gian giảng dạy ít nhất 03 năm.

4.2.  Điều kiện

- Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất 01 sáng kiến hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. Sáng kiến, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm phải được viết thành báo cáo và được tổ chuyên môn nhận xét, xếp loại.

-  Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức..

-  Ngoài các điều kiện trên, giáo viên còn phải được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên (Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 20/10/2009 của Bộ GD&ĐT về Tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại giáo viên trung học).

5. Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi

-  Hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm học;

-  Sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng sáng kiến trường công nhận;

-  Hai bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó có 01 tiết giỏi, tổng điểm của 02 tiết dạy đạt 17 điểm trở lên.

-  Giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường được cấp Giấy chứng nhận của trường.

6. Sử dụng kết quả Hội thi

- Kết quả Hội thi là căn cứ để phân công chuyên môn và đánh giá, xếp loại thi đua của giáo viên hàng năm.

          - Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường là căn cứ để nhà trường chọn giáo viên tham gia giáo viên dạy giỏi cáp tỉnh năm học 2018-2019.

7. Tổ chức thực hiện

7.1. Ban tổ chức Hội thi

- Xây dựng và phổ biến kế hoạch tổ chức Hội thi, thực hiện sắp xếp lịch thi, phân công giáo viên khác môn đi dự giờ tiết thi giảng, tổng hợp và công bố kết quả dự thi.

- Cấp Giấy chứng nhận và lưu Giấy chứng nhận vào hồ sơ công chức cho giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường.

7.2. Tổ trưởng chuyên môn  

- Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi cho giáo viên trong tổ, quán triệt những giáo viên có tuổi nghề cao, vững chuyên môn phải tham gia Hội thi.

- Quyết định nội dung các bài thi giảng được dạy trong 01 tiết, các lớp thi giảng.

- Nộp Bảng tổng hợp đăng ký dự thi cho đ/c San thi chậm nhất ngày 8/11/2018

7.2.  Giáo viên tham gia dự thi

- Viết sáng kiến hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

- Dạy đủ 2 tiết thi giảng (1 bốc thăm, 1 tự chọn; có ứng dụng CNTT trong giảng dạy).

- Tiếp thu ý kiến đánh giá, góp ý của đồng nghiệp trên tinh thần học hỏi, cầu tiến.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, Ban tổ chức Hội thi sẽ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Nhận được kế hoạch này, các Tổ chuyên môn nghiêm túc triển khai thực hiện, các giáo viên tham gia Hội thi phải có sự đầu tư, đảm bảo Hội thi diễn ra đúng thời gian và có chất lượng./.

Nơi nhận:

-         BGH;

-         TTCM;

-         GVBM, GVCN;

-        Luu VP.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Ngọc San

 

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Hoàng
Tel: 0946.20.99.33

NV. Văn Phòng
Cô Trần Thị Ánh Hồng
Tel: 0919.14.25.70

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 18
Tháng hiện tại: 91371
Tổng lượt truy cập: 405389